Phần mềm liệt kê thư mục/tệp trong folder

Chương trình in files và folders trong thư mục.
Phiên bản: v01

Cách dùng:

tadirs [-d <thư mục cần hiển thị>] [-o <tên file cần lưu>] [-p] [-h] [-f]

Các tham số không quan trọng thứ tự, cái nào trước cũng được.

. Nếu không có tham số: in ra màn hình các file và thư mục con của thư mục hiện tại
. -h : help, hiển thị thông tin trợ giúp này
. -d [thư mục cần hiển thị]: nếu muốn hiển thị thư mục hiện tại: gõ dấu chấm (.), hoặc bỏ trống tham số này, không thì chỉ rõ đường dẫn
. -o [tên file cần lưu]: có đủ đuôi, nếu không có đường dẫn, sẽ lưu vào thư mục hiện tại
. -p : print to screen, in ra màn hình, không có tham số thì có in, có tham số -p thì không in
. -f : Chỉ liệt kê các thư mục, không liệt kê file (list folder only)

Nên copy file chạy vào thư mục C:\\Windows\\System32 để có thể chạy ở bất kỳ chỗ nào.

ví dụ:

tadirs
tadirs -f
tadirs -f -p
tadirs -o full.txt -d d:\\web
tadirs -o full.txt

Bản quyền: aisolutions.vn
Có gì cần liên hệ: vip.tn.vn@gmail.com



Ví dụ kết quả:


Free download: Tải về