Chuyển chữ sang giọng nói dạng file mp3


Text to Speech API Version 1.0
Phiên bản này là phiên bản cơ sở, dùng phương thức sinh âm thanh truyền thống, nên chất lượng có một chút không tự nhiên


Text to Speech API Version 2.0
Phiên bản này là phiên bản cải tiến, chất lượng âm thanh rất tốt.