Một vài ứng dụng demo của AI

Giải trí tí chơi!Card image cap

Text to Speech & Speech to Text API

Cùng trải nghiệm nào

Đi thôi
Card image cap

Image Classification

Phân loại ảnh, độ chính xác, chạy trên CPU. Lần đầu tiên sẽ lâu hơn các lần sau

Xem xem nào
Card image cap

Chip Detection

Mô hình nhận dạng chip, nhận dạng mã Datamatrix code, nhận dạng thiếu chip

Xem xem nào